Fysiotherapiepraktijk Apeldoorn

     055 534 35 46

Huisreglement Fysiotherapie Apeldoorn

Ons huisreglement

Dit reglement staat ook in onze praktijkmap, welke op elke lokatie in de wachtkamer ter inzage ligt. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training. Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.

Openingstijden fysiotherapie

De fysiotherapiepraktijk is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 08.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 08.00 - 18.00 uur. Voor acute pijnklachten in het weekend kunt u ons op zaterdag bellen van 8.30 tot 9.30 uur.

Afspraak

De praktijk hanteert geen wachtlijsten en heeft als richtlijn, dat binnen twee werkdagen een afspraak zal worden aangeboden. Neem bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs, uw verzekeringsgegevens, verwijzing van uw arts(indien aanwezig) en een handoek mee. Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.


Behandeling

Om behandelingen en trainingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende: 

1. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt door ons persoonlijk opgehaald. Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden.
2. Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft u en ons meer inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u nog beter helpen of begeleiden.
3. Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.
4. Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan even met uw fysiotherapeut. Zo kunnen wij u, indien nodig, een verslag meegeven over/van uw behandeling.


Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

1. U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen. U wordt verzocht sportkleding en schone sportschoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal of bij deelname aan Medisch Fitness.
2. Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
3. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
4. Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen
5. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
6. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).
7. Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
8. Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
9. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.


Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd:

1. De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
2. Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
3. Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.


Vergoedingen

U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. De praktijk heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst op deze website via 'tarieven' en in onze wachtkamer raadplegen. Tevens vindt u onze tarievenlijst in de praktijkmap in onze wachtkamers. Behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij rechtstreeks. U ontvangt dan geen nota. Is dit niet het geval dan ontvangt u van ons een nota via Famed. Ook de behandelingen, cursussen en trainingen die niet voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komen, zoals Shockwave Therapie, Ontspanningscursus en Medisch fitness, worden bij u in rekening gebracht. Betalingen van cursussen en Medisch fitness dient u per pintransactie op de praktijk te voldoen. In de volgende situaties vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

1. Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen per jaar, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering.
2. Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde "Chronische lijst". De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut.


Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Onze praktijk heeft contracten met diverse zorgverzekeraars afgesloten, waardoor de praktijk in de meeste gevallen de nota’s rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indient en aan de patiënt geen nota wordt gezonden. Nota’s die door de verzekeringsmaatschappij worden geweigerd omdat bijvoorbeeld de dekking is overschreden, worden bij de cliënt ingediend. De patiënt is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van zijn/haar vergoeding voor fysiotherapie. Heeft u twijfels over uw vergoeding? Vraag het uw zorgverzekeraar of uw fysiotherapeut. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Leeuwis Fysiogroep en/of Famed vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. Indien de praktijk zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.


Kwaliteit 

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Kwaliteit vinden wij bij Leeuwis Fysiogroep erg belangrijk. Alle fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register.


Klachten

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot klachtenprocedures. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut. U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met Leeuwis Fysiogroep. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid.


Privacy

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens.  Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken hebben wij in ons privacybeleid vastgelegd.


Reglement

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen.Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.


Aansprakelijkheid

De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt. De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen. Op alle diensten van de praktijk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Fysiotherapie in Apeldoorn - online je afspraak maken   Online afspraak
Fysiotherapie in Apeldoorn - bellen voor een afspraak   Bel 055 534 35 46
Fysiotherapie in Apeldoorn - contact   Heeft u een vraag?
Praktijk de Eglantier

Gezondheidscentrum de Maten
Eglantierlaan 11
7329 AN Apeldoorn

Openingstijden Praktijk
Maandag: 08:00 - 18:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 18:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 21:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 18:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.
Openingstijden FysioFit
Maandag: 08:00 - 21:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 19:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 21:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 20:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.

* Met uitzondering van feestdagen.

Praktijk 't Fort

Winkelcentrum t Fort
Linie 101
7325 DP Apeldoorn

Openingstijden Praktijk
Maandag: 08:00 - 18:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 18:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 18:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 21:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.
Openingstijden FysioFit
Maandag: 08:00 - 18:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 20:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 18:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 18:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.

* Met uitzondering van feestdagen.

Praktijk de Gaarde

Gezondheidscentrum de Gaarde
Waleweingaarde 4
7329 BD Apeldoorn

Openingstijden Praktijk
Maandag: 08:00 - 21:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 18:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 18:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 18:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.
Spreekuur zonder afspraak
Maandag: 19:00 - 20.00 uur.
Openingstijden FysioFit
Maandag: 08:00 - 18:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 20:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 18:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 18:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.

* Met uitzondering van feestdagen.

Praktijk Zuidbroek

Wijk Zuidbroek
Laan van Zuidbroek 109
7324 BJ Apeldoorn

Openingstijden Praktijk
Maandag: 08:00 - 18:00 uur.
Dinsdag: 08:00 - 21:00 uur.
Woensdag: 08:00 - 18:00 uur.
Donderdag: 08:00 - 18:00 uur.
Vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.
Openingstijden FysioFit
Maandag: 10:30 - 11:30 uur.

* Met uitzondering van feestdagen.

Praktijk Centrum

Kruisvereniging Zorgsaam
Regentesselaan 2
7316 AC Apeldoorn

Openingstijden Praktijk
Maandag: Op afspraak.
Dinsdag: Op afspraak.
Woensdag: Op afspraak.
Donderdag: Op afspraak.
Vrijdag: Op afspraak.

* Met uitzondering van feestdagen.

Praktijk Barneveld

Polikliniek Norschoten
Klaverweide 1a
3773 AW Barneveld

Openingstijden Praktijk
Woensdag: 13:30  - 17:00 uur.

* Elke werkdag bellen voor een afspraak.
* Met uitzondering van feestdagen.